Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ต.ค. 2563 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 งบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัด โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช (อำเภอโซ่พิสัย)
20 ต.ค. 2563 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 งบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัด โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช (อำเภอบึงโขงหลง
20 ต.ค. 2563 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 งบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัด โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช (อำเภอศรีวิไล
20 ต.ค. 2563 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 งบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัด โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช (อำเภอพรเจริญ
20 ต.ค. 2563 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 งบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัด โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช (อำเภอเซกา
20 ต.ค. 2563 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 งบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัด โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช (อำเภอปากคาด
19 ต.ค. 2563 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
19 ต.ค. 2563 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ การจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือสื่อการเรียนการสอนของโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และโครงการ มือสะอาด สร้างสุขภาพดี
19 ต.ค. 2563 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2563 ฯลฯ
19 ต.ค. 2563 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : งานบริหารทั่วไป หมายเลข 0-4249-2475
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคล หมายเลข 0-4249-2476
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น หมายเลข 0-4249-2477
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ หมายเลข 0-4249-2478
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ หมายเลข 0-4249-2479
โทรสาร : 0-4249-2480  อีเมล์ :bkdla_11@hotmail.com
Powered By buengkandla.go.th